Regulamin

1. Definicje

Portal / newswire
InSilesia.pl - Pierwszy śląski NewsWire, czyli platforma umożliwiająca gromadzenie, dodawanie, przechowywanie informacji i plików multimedialnych, funkcjonująca pod adresem http://InSilesia.pl , stworzona i zarządzana przez Administratora.

Dane
Wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora, z których składa się Portal.

Materiały
Wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach portalu przez Użytkowników.

Zasoby
Dane i Materiały lub ich części, fragmenty, elementy lub ich opracowania.

Użytkownik
Osoba fizyczna zarejestrowana w portalu, która posiada login i hasło. Użytkownikiem może być osoba zarządzająca, właściciel, osoba pełniąca funkcję rzecznika prasowego, specjalisty w zakresie public relations lub podobną w firmie, instytucji lub organizacji mającej siedzibę na terenie województwa śląskiego. Administrator ma prawo nadać Użytkownikowi status Autoryzowanego Użytkownika.

Profil
Zbiór danych (zdjęcia, opis) umieszczonych w ramach Serwisu, opisujący danego Użytkownika.


Konto
Dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz hasła.

Korzystający
Każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zasobami.

Redaktor
Osoba zatrudniona przez właściciela portalu InSilesia.pl, czyli Graviteo Sp. z o.o., podlegająca redaktorowi naczelnemu, którym jest Michał Wojciechowski. Redaktor może: 
- redagować treść wysyłanych informacji i notatek,
- usuwać informacje, notatki, wpisy na blogach, komentarze i inne elementy Zasobów, jeśli nie są one zgodne z regulaminem,
- pisać blogi, dodawać komentarze,
- pisać i dodawać treści,
- dodawać wydarzenia do kalendarium,
- dodawać materiały multimedialne.

Administrator (Operator) portalu
Administratorem portalu jest firma Graviteo Sp. z o.o. 
Dane rejestrowe spółki:
Ul.  Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS 
pod nr KRS 0000232955, NIP 644-341-82-79, REGON 241 108 624

Adres do korespondencji:
Graviteo Sp. z o.o.
e-mail: biuro@graviteo.pl
tel.32 720 95 83


2. Zasady ogólne

2.1. Użytkownik poprzez rejestrację oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu. 
2.2 Korzystanie z portalu przez Korzystającego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
2.3. Portal jest dostępny pod adresem http://InSilesia.pl. Na portal składają się Dane oraz Materiały.
2.4. Korzystanie z Zasobów nie wymaga rejestracji.
2.5. Publikacja Materiałów możliwa jest jedynie przez zalogowanych Użytkowników.
2.6. Portal świadczy usługi podstawowe polegające na:
-udostępnieniu Zasobów Korzystającym i Użytkownikom;
-udostępnieniu Użytkownikom funkcjonalności (newswire) umożliwiających tworzenie, gromadzenie, przechowywanie oraz publikację: (i) notatek prasowych i informacji prasowych dotyczących firmy, organizacji, instytucji, (ii) publicznego profilu Użytkownika, (iii) profilu firmy, organizacji, instytucji (iv) materiałów multimedialnych (grafiki, fotografie, prezentacje, video) związanych z firmą, organizacją, instytucją, jej działalnością lub związane z publikowaną notatką prasową lub informacją prasową. 
- udostępnieniu Użytkownikom bloga funkcjonalności pisania i udostępniania za pośrednictwem InSilesia.pl bloga
- udostępnieniu Użytkownikom wewnętrznej poczty InSilesia.pl
2.7. Publikacja notatek prasowych, informacji prasowych oraz materiałów multimedialnych gromadzonych przez Użytkowników następuje poprzez:
- opublikowanie ich przez Redaktora,
- opublikowanie ich przez Autoryzowanego Użytkownika.
2.8. Za rejestrację i korzystanie z usług podstawowych InSilesia.pl administrator portalu nie pobiera opłat.
2.8.1 Opłata pobierana jest za usługi promocyjne, reklamowe.
2.9. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności, które destabilizowałyby pracę, utrudniałyby dostęp lub korzystanie Portalu lub Zasobów. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych lub Materiałów. 
2.10. W przypadku naruszania przez Użytkownika niniejszego regulaminu Administrator ma prawo zablokowania konta Użytkownika.
2.11. Użytkownik ma obowiązek informować administratora InSilesia.pl o wszelkich przejawach naruszenia regulaminu.
2.12. Prawa autorskie dotyczące portalu, rozwiązań technicznych i materiału graficznego są własnością administratora portalu InSilesia.pl.


3. Dane osobowe


3.1. Przy rejestracji do portalu InSilesia.pl należy podać prawdziwe dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
Dane te nie będą widoczne dla pozostałych Użytkowników, z zastrzeżeniem pkt. 3.4. (publiczny Profil Użytkownika)
3.2. Specjaliści, dziennikarze, rzecznicy prasowi podczas rejestracji muszą podać także nazwę firmy, miasto, reprezentowaną branżę, dane kontaktowe firmy. 
Dodatkowo wymagane są jeszcze informacje na temat osoby reprezentującej firmę, takie jak: imię i nazwisko. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu oświadcza, że dysponuje tymi danymi z pełną odpowiedzialnością i wyłącznie za wcześniejszą zgodą tej osoby. 
3.3.Dane firmy będą widoczne w jej profilu dla wszystkich Użytkowników. 
3.4. Podstawowe dane Użytkownika (imię, nazwisko, stanowisko, firma i miasto) będą widoczne w jego profilu w ramach zakładki „Kto jest kim”. E-mail Użytkownika będzie widoczny dla redakcji portalu oraz innych Użytkowników.
3.5. Poprzez założenie Konta Użytkownik wyraża zgodę na: 
-przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Serwis, w tym poprzez udostępnianie w profilu  określonych danych innym Użytkownikom zgodnie z Regulaminem;  
-przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych; 
-przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez portal;
-otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
- otrzymywanie newslettera zawierającego w szczególności informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem portalu, bądź inne wiadomości, np. życzenia okolicznościowe, informacje, komunikaty systemu, na podany przez Użytkownika adres mailowy. 
3.6 Zbiór danych osobowych użytkowników traktowany jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerach Graviteo Sp. z o.o. w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione.
3.7. Użytkownik portalu InSilesia.pl ma prawo w każdym momencie do wglądu w swoje dane, które może edytować, oraz ich zmiany. 
3.8. Użytkownik portalu InSilesia.pl ma prawo do usunięcia swojego konta z bazy.
3.9. Portal InSilesia.pl zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności związanych m.in. ze zmianami w przepisach. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich modyfikacjach regulaminu poprzez jego opublikowanie na stronie InSilesia.pl oraz przekazanie informacji o zmianach w newsletterze lub e-mail.


4. Zasady publikacji

4.1 Dodawanie Materiałów do InSilesia.pl jest możliwe tylko przez zalogowanego Użytkownika.
4.2. Użytkownik InSilesia.pl musi być pełnoletni.
4.3. Użytkownik podczas rejestracji oświadcza, że jest upoważniony do publikacji informacji w imieniu podmiotu (firmy lub organizacji), a także, że zamieszczane przez niego informacje mają charakter wiążący oraz są zgodne ze stanem rzeczywistym. Administrator nie odpowiada za treść informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
4.4. Użytkownik dodający Materiały na InSilesia.pl wyraża zgodę na ich redagowanie, moderowanie, publikację lub  usunięcie (w przypadku niezgodności treści z Regulaminem) przez redakcję portalu oraz udziela Administratorowi nieodpłatnej i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie oraz w przypadku informacji, dalsze udostępnianie do publikacji.
4.4.1 Informacje publikowane przez użytkownika powinny być związane tematycznie z regionem województwa: dotyczyć wydarzeń, które mają lub miały miejsce na jego terenie, zarejestrowanej lub działającej tu firmy, bądź realizacji dla Klienta z województwa. Informacje nie związane z regionem będą traktowane jako materiał promocyjny.
4.5. Zabrania się publikowania treści reklamowych, wulgarnych, rasistowskich, sprzecznych z prawem  oraz naruszających dobre imię osób trzecich. Treści naruszające tę zasadę zostaną usunięte z portalu.
4.6 Administrator portalu Insilesia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść blogów i dodawanych komentarzy.
4.7. Informuje się, że za treść blogów i komentarzy jest odpowiedzialny ich autor.
4.8. W komentarzach i na blogach zabrania się umieszczania treści reklamowych, wulgarnych, rasistowskich, sprzecznych z prawem  oraz naruszających dobre imię osób trzecich.
4.9. Zastrzega się możliwość usunięcia komentarzy, wpisu na bloga, bloga, jeśli ich treść jest niezgodna z regulaminem portalu InSilesia.pl.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące działalności portalu InSilesia.pl należy zgłaszać na adres e-mail redakcja@insilesia.pl


InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu