KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU

26-01-2018
|
Dodał: Kinga Gębka
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU
źródło: Kamil Rohr
Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2254), kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

1.  mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.  osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

    zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
    zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły,
    w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
    o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski
    o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 poz. 944).

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 

Co ze sobą zabrać:

dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną,
w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
    dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
    potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.


źródło: WKU w Katowicach

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu