Rozmawiano o placówkach wsparcia dziennego

01-11-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Rozmawiano o placówkach wsparcia dziennego
źródło: UW Katowice
W Sali Sejmu Śląskiego z udziałem wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza odbyło się spotkanie informacyjne na temat placówek wsparcia dziennego.

- To w takim miejscu jak placówka wsparcia dziennego dziecko powinno czuć się bezpiecznym, powinno uzyskać pomoc, wsparcie i zainteresowanie ze strony dorosłych – mówił wicewojewoda Jan Chrząszcz otwierając konferencję. – Wspieranie dziecka jest wsparciem rodziny – podkreślił wicewojewoda, dziękując przybyłym na to spotkanie przedstawicielom gmin, placówek wsparcia dziennego, stowarzyszeń i fundacji oraz sądów za zaangażowanie w pracę z dziećmi.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Spotkanie dzisiejsze jest wynikiem głębokiej troski o dziecko i jego rodzinę. Niech zaowocuje tworzeniem nowych placówek wsparcia dziennego – mówiła Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, który je zorganizował.

We wrześniu br. wojewoda poprosił jednostki samorządu terytorialnego o wypełnienie ankiety na temat działalności placówek wsparcia dziennego w województwie śląskim.  Z analizy zebranych z ankiet informacji wynika, że w województwie śląskim działa 268 placówek z przeszło  8 tys. miejsc  dla wychowanków. Jednak tylko 75 gmin ze 167 jednostek samorządu terytorialnego posiada takie placówki, aż 92 gminy ich nie mają, choć wszystkie poza jedną monitorują sytuację rodzin zagrożonych kryzysem. Jest tylko jedna placówka wsparcia dziennego na poziomie ponadgminnym – w powiecie będzińskim.

Placówki wsparcia dziennego są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego jak również podmioty, którym gmina lub powiat zleciła ich prowadzenie. Oferują przede wszystkim dzieciom i młodzieży pomoc w nauce, zapewniają opiekę wychowawczą  i opiekę w czasie wolnym, zajmują się dożywianiem, współpracują z rodzinami i rozwijają talenty i zainteresowania podopiecznych.

Ponad połowa działających placówek wsparcia dziennego znajduje się w dużych miastach, powyżej 100 tys. mieszkańców. Istnieją gminy, na terenie których funkcjonuje więcej niż jedna placówka wsparcia dziennego, tak jest np. w Katowicach, Sławkowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Zabrzu.  Wyniki ankiety wskazują, że aż w 59 gminach nie przewiduje się utworzenia placówki wsparcia dziennego. – To wynik niepokojący – podkreślała Ewa Niewiara. Najczęstszą przyczyną tej sytuacji jest brak lokalu, brak środków finansowych, a także – w ocenie gmin – brak zapotrzebowania na taką formę pomocy. – Praca z dzieckiem nie jest równorzędna w gminach. Gminy wiejskie nie mają odpowiedniego zaplecza do prowadzenia tego typu działań – mówiła Ewa Niewiara.

Dzisiejsze spotkanie miało na celu doskonalenie pracy w placówkach wsparcia dziennego poprzez prezentację dobrych praktyk i wypracowanie wzorów dokumentacji przydatnej do pracy. Zamiarem organizatorów spotkania była też aktywizacja gmin nie posiadających takiej formy wsparcia dla dzieci.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że „… placówki wsparcia dziennego dla dzieci funkcjonują tylko w 18 proc. gmin w Polsce, co znacznie ogranicza ich dostępność”.

źródło: UW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu