Cenne odpady. AKTUALIZACJA

01-08-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Cenne odpady. AKTUALIZACJA
źródło: UM Gliwice/fot. W. Baran / archiwum UM
Z początkiem lipca weszły w życie odgórnie podyktowane zmiany w zasadach segregowania śmieci. Stawka za odbiór śmieci w Gliwicach będzie musiała ulec zmianie. Decyzją radnych projekt zmian w tej sprawie został zdjęty z porządku wczorajszych obrad Rady Miasta i powróci na sesję najwcześniej we wrześniu.

Aktualnie obowiązujące stawki za odbiór śmieci (w Gliwicach zaczynające się od 38 groszy za  śmieci zbierane selektywnie w przeliczeniu za metr kwadratowy mieszkania oraz od 76 groszy za mmieszkania w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny) nie zachęcają, zdaniem Ministerstwa Środowiska, do ich segregowania. A to poważny problem, bo – jak wynika z unijnej dyrektywy w sprawie odpadów – do końca 2020 roku co najmniej 50% papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła ma trafiać do recyklingu. Obecnie wskaźnik ten w skali całego kraju wynosi zaledwie 26% i drugi rok z rzędu praktycznie nie drgnął. –Istnieje realne zagrożenie nieosiągnięcia wymaganego poziomu, a co za tym idzie, płacenia kar przez Polskę za niewywiązanie się z przepisów unijnych – wskazało w ubiegłym roku ministerstwo. Dlatego szukano sposobu, aby temu zapobiec. I znaleziono. To nowe rozporządzenie resortu w sprawie zmian opłat za tzw. korzystanie ze środowiska.

Dokument przewiduje stopniowe, lecz znaczące podnoszenie stawek za składowanie przez gminy odpadów komunalnych zmieszanych – odpowiednio do 140 zł w 2018 r., 170 zł w 2019 r. i 270 zł w 2020 r. oraz latach kolejnych. W górę pójdą też opłaty za składowanie odpadów selektywnych, opakowaniowych, zużytych baterii, akumulatorów czy sprzętu elektrycznego. Podwyżkę resort środowiska argumentuje m.in. tym, że ma ona „napędzać” w gminach zbiórkę z podziałem na poszczególne frakcje i zmobilizować do stosowania innych niż składowanie sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Już na etapie dyskusji nad projektem ministerialnego rozporządzenia eksperci z branży komunalnej zwracali uwagę na to, że przyjęte rozwiązania i wpisany w nie stały wzrost opłat środowiskowych będą skutkować wzrostem cen rynkowych za odbiór odpadów. Koszty poniosą zainteresowane gminy i ich mieszkańcy.

W rozstrzygniętym przetargu na 2,5-letnie zagospodarowywanie odpadów pochodzących z domów gliwiczan, uzyskana w postępowaniu cena okazała się o 25% wyższa od dotychczasowej. Do przetargu stanęły dwie firmy: gliwicki Remondis i Alba z Chorzowa. Korzystniejszą ofertę (spełniającą wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niższą od propozycji przedsiębiorstwa z Chorzowa) zaproponowała spółka z Gliwic i to z nią 13 czerwca miasto podpisało umowę. Obowiązuje ona od 1 lipca.

– Z wyliczeń wynika, że wydatki miasta na zbiórkę śmieci w okresie obowiązywania nowej umowy będą o około 10 mln zł wyższe w stosunku do pierwotnych założeń. Oznacza to konieczność korekty stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bo to właśnie one – w świetle przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – pokrywają w całości koszty funkcjonowania systemu – mówi Piotr Wieczorek, zastępca prezydenta miasta.

Projekt uchwały zmieniającej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w mieście został już przygotowany, ale decyzją radnych został zdjęty z porządku wczorajszych obrad Rady Miasta. Powróci najwcześniej we wrześniu po tzw. przepracowaniu jego treści w merytorycznej komisji RM.

 

źródło: UM Gliwice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu