IOWISZ jak… tarcza i plaster miodu

07-03-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
IOWISZ jak… tarcza i plaster miodu
źródło: ŚUW Katowice
Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Łandy oraz wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka i wicewojewody Mariusza Trepki odbyła się w historycznej Sali Sejmu Śląskiego konferencja dotycząca zastosowania Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycji w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

IOWISZ służy racjonalizacji inwestycji w służbie zdrowia poprzez dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych. – IOWISZ opiera się na dwóch podstawowych funkcjach. Roboczo nazywamy je „tarczą” i „plastrem miodu”. Pierwsza funkcja polega na „odbijaniu się” wniosków, w których zawarte są nietrafione pomysły. […] Co do funkcji „plastra miodu”, to chcemy, żeby IOWISZ przyciągał dobre pomysły na inwestycje. […] IOWISZ zwiększa przejrzystość i racjonalność wydatkowanych środków. […] To narzędzie doceniła Komisja Europejska – mówił wiceminister Łanda. – To narzędzie, które ma służyć polskiej ochronie zdrowia – dodał wojewoda Jarosław Wieczorek, otwierając spotkanie adresowane do podmiotów leczniczych z naszego regionu.

To kolejna konferencja, która wpisuje się w cykl spotkań zaplanowanych we wszystkich województwach. Pierwsza z nich odbyła się 13 stycznia w Krakowie. Celem konferencji było zachęcenie podmiotów do opracowywania projektów inwestycyjnych w zgodzie z priorytetami polityki zdrowotnej i rozwojowej państwa oraz promocja oceny celowości inwestycji dla jak najlepszego wykorzystywania środków publicznych.

IOWISZ gwarantuje racjonalne i przejrzyste wydatkowanie środków publicznych na inwestycje (budowlane lub zakupowe) związane z:

  • utworzeniem nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • utworzeniem nowych jednostek zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
  • utworzeniem nowych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

Czym jest IOWISZ

Minister zdrowia oraz wojewodowie wykorzystują Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji w ramach prowadzonej działalności leczniczej w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Ocena celowości inwestycji jest kierowana w szczególności do podmiotów, które mają wątpliwości, czy rozważane przez nie inwestycje mają szansę na sukces w przyszłości (czy odpowiadają potrzebom zdrowotnym obywateli i celom wyznaczanym w ochronie zdrowia) oraz na uzyskanie współfinansowania ze środków publicznych.

IOWISZ jest wykorzystywany bezpośrednio przy ocenie wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich inwestycji infrastrukturalnych w ochronie zdrowia. Na ten cel przeznaczono ok. 5 mld zł w ramach priorytetu inwestycyjnego 9a. Środki są dysponowane w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ich właściwe ulokowanie jest niezbędne, aby mogły jak najbardziej wspomóc system zdrowia w Polsce. W przeszłości Komisja Europejska wielokrotnie wskazywała nieprawidłowości w tym zakresie (np. zakup sprzętu medycznego, który następnie nie był wykorzystywany).

Ocena inwestycji

Ocena inwestycji polega na spojrzeniu na nią z wielu perspektyw – nie tylko z perspektywy rozwoju polskiej służby zdrowia, lecz także polskiej gospodarki oraz potrzeb społecznych. Przy ocenie brane są pod uwagę np. wpływ na:

  • realizację zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych,
  • infrastrukturę, sprzęt i finanse,
  • sytuację pacjentów, ich rodzin i lekarzy,
  • rozwój nauki, innowacji oraz edukacji.

Ocena uwzględnia informacje zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych, priorytetach dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz innych istotnych źródłach, które są łatwo dostępne dla wnioskodawców i możliwe do weryfikacji przez urzędy.

Ocena odbywa się kaskadowo. To ma zapewnić wojewodzie jak najszersze spojrzenie na realizację kryteriów przez inwestycję i obiektywizację przedstawionej opinii. Podstawą jest samoocena, którą wnioskodawca przedstawia we wniosku. Wniosek następnie weryfikowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia i właściwego wojewodę (lub ministra zdrowia).

IOWISZ, jako narzędzie kompleksowe, ułatwił wdrożenie map potrzeb zdrowotnych i ich akceptację przez Komisję Europejską. W przyszłości przewiduje się rozszerzenie zastosowania IOWISZ-a do inwestycji realizowanych ze środków krajowych.

Do 19 lutego do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło w systemie IOWISZ łącznie 85 wniosków. Resort zdrowia wydał 41 opinii, z czego 32 – pozytywne.

Dzisiejszą konferencję zorganizowaną przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zakończyła dyskusja.

źródło: ŚUW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu