Współpraca Wojewody Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej

02-02-2017
|
Dodał: Sylwia Zaenger
Współpraca Wojewody Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej
źródło: ŚUW Katowice
W 2017 roku na realizację programu współpracy Wojewody Śląskiego z podmiotami niepublicznymi w zakresie pomocy społecznej, w ramach otwartego konkursu ofert, w budżecie Wojewody zabezpieczono 900 tysięcy złotych – tyle samo, co w roku ubiegłym.

W Sali Marmurowej z udziałem kierownictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Wojewody Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku. Podczas spotkania przedstawione zostały także założenia i perspektywy współpracy w roku 2017. W spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych uczestniczyli: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka, Maria Nowak – doradca wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej oraz Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW.

Z pokorą stoję przed Państwem. To wyraz najwyższego uznania za współpracę w 2016 roku. To był rok wyjątkowo dobrej, rzetelnej współpracy, która miała służyć drugiemu człowiekowi. Za to oddanie serdecznie dziękuję – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek. – Jestem przekonany, ze wspólnie możemy poprawić jakość życia wielu obywateli naszego i nie tylko naszego regionu – podkreślił wojewoda.

Maria Nowak, doradca wojewody, przypomniała priorytetowe zadania Programu współpracy Wojewody Śląskiego z podmiotami niepublicznymi w zakresie pomocy społecznej na lata 2016-20. Są to: współpraca Wojewody Śląskiego z najlepszymi partnerami pozarządowymi w rozwiązywaniu problemów społecznych z uwzględnieniem specyfiki regionu i zdiagnozowanych w tym zakresie potrzeb; wdrażanie działań mających na celu poprawę warunków do godnego i zdrowego starzenia się; wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w ich społecznej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; wspieranie działań mających na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym; wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością; wspieranie organizacji pozarządowych realizujących działania informacyjne oraz doradczo-konsultacyjne na rzecz innych organizacji.

W ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku ogłoszono konkurs na dofinansowanie: wspierania działań  mających na celu poprawę warunków do godnego i zdrowego starzenia się; wspierania działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością; wspierania działań mających na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym. Wpłynęło 51 ofert, wyłoniono 39 projektów. W konkursie uczestniczyły 24 podmioty niepubliczne.  Z kwoty 900 000 zł rozdysponowano jedynie 767 940 zł (85,33 proc.), gdyż część wniosków nie spełniło wymogów formalnych.

O perspektywach współpracy w roku 2017 poinformowała Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW (szczegółowe informacje podane są w załączniku).

Przypomniano także o możliwości wystąpienia do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o uhonorowanie Honorową Odznaką „Primus In Agendo” osób fizycznych, organizacji oraz instytucji za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.

Spotkanie uświetniły jasełka w wykonaniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

źródło: ŚUW Katowice

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu