Jakie zmiany czekają nas w 2012 r.?

Jakie zmiany czekają nas w 2012 r.?
źródło:
Po sylwestrowych przeżyciach pora wrócić do rzeczywistości. Zobacz, jakie zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2012 r.

Becikowe i urlop macierzyński

Wypłata środków uzależniona będzie od przedstawienia zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Więcej na ten tamat TUTAJ

Po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 182 Kodeksu pracy). Udziela się go na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.
W 2011 wymiar dodatkowego urlopu wynosił:
- do 2 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- do 3 tygodni, w przypadku porodu mnogiego.
Od 1 stycznia 2012 r. wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił:
- do 4 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- do 6 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.


Pensja minimalna

Od 1 stycznia 2012 zwiekszy sie stawka minimalnego wynagrodzenia, które będzie wynosić 1500 zł. W 2011 r. minimlana pensja wynosiła 1386 zł. Decyzja wzbudza wiele kontrowersji. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że zbyt wysoka płaca minimalna zaszkodzi gospodarce.  "Jeżeli chcemy zwiększyć dochody osób o niskich kwalifikacjach, bez pogorszenia relacji kosztu pracy do produktywności i bez ograniczenia zatrudnienia, powinniśmy zmniejszyć obciążenie najniższych wynagrodzeń podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne. W Polsce procentowe obciążenie przeciętnych dochodów z pracy podatkami i składkami, zwane klinem podatkowym, jest zbliżone do średniej europejskiej, ale w przypadku minimalnego wynagrodzenia jest znacząco wyższe. Duży klin podatkowy, czyli różnica między kosztem pracy dla pracodawcy a wynagrodzeniem netto pracownika, osłabia motywację do pracy, a pracodawców zniechęca do zatrudniania" - czytamy w komunikacie PKPP Lewiatan.

Zaległy urlop

W 2012 r. zmienią się przepisy dotyczące możliwości wybrania zaległego urlopu. Wcześniej niewykorzystane dni urlopu można było wybrać do końca marca, od nowego roku - do końca września
"W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 168 otrzymuje brzmienie:
„Art. 168. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.”;

 

Podatek Belki

Od 1 stycznia 2012 r. podatku Belki nie będzie można uniknąć. Zmienią się bowiem zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania. Zdaniem Ministerstwa Finansów dotychczas istniała możliwość pominięcia obowiązku płacenie podatku. Wystarczyło, że  podmioty świadczące usługi finansowe, głównie banki, oferowały możliwość zakładania wielu lokat.

Zgodnie z najnowszymi propozycjami resortu podstawą opodatkowania będzie zaokrąglane pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy zostaną pominięte, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Refundowane leki

Od 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Pełną listę pobierz TUTAJ

Zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze

Z dniem 1 stycznia wchodzą zmiany w ustawie o zasiłkach rodzinnych. do pobierania świadczeń będą uprawnione osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.)

Od 1 stycznia 2012 r. świadczenie opiekuńcze nie będzie przysługiwać osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, ktora legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u której niepełnosprawność powstała do momentu ukończenia 21 roku życia, jeżeli członkom jej rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby ((Dz. U. Nr 205, poz. 1212 )


Copyright. Wszelkie prawa zastrzeżone

InSilesia.pl Graviteo Encja.com inwroc.pl inNews.pl
Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionu